I. Porcelana-Aukcje (www.porcelana-aukcje) to platforma handlowa działająca on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie internetowej www. porcelana-aukcje.pl

1. Porcelana-Aukcje świadczy stały dostęp do informacji handlowej umożliwiającej Użytkownikom nieograniczony wgląd w ofertę handlową oraz monitoring aukcji przedmiotów oferowanych przez zewnętrznych użytkowników.

2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu Porcelana-Aukcje jest dla Użytkowników nieodpłatne (bezpłatne) – nie wiąże się z żadną formą wynagrodzenia na rzecz Porcelana-Aukcje, za wyjątkiem ofert wyróżnionych.

II. Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mogąca w imieniu własnym nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (traktowane w Regulaminie jak osoba prawna), która po dokonaniu rejestracji w serwisie www.porcelana-aukcje.pl, utworzyła konto i uzyskała możliwość korzystania z serwisu, nawiązując w ten sposób umowę z Porcelana-Aukcje, której przedmiotem są usługi świadczone w serwisie, i wyrażając tym samym zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu i świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Tworząc konto Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych w nim danych, w tym pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi – należytą reprezentację osób działających w imieniu takiego podmiotu. W przypadku zmiany danych Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie dokonać ich aktualizacji. Proces rejestracji zakończony jest w następstwie potwierdzenia linku przesłanego na adres poczty internetowej, przeznaczony do kontaktu z Użytkownikiem. Potwierdzenie linku jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

2. Podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem, kierowania pism, wniosków itp. jest poczta elektroniczna, na adres mailowy Użytkownika.

3. Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Użytkownik nie może używać kont innych Użytkowników.

4. Profil Użytkownika jest niezbywalny, z zastrzeżeniem sukcesji uniwersalnej (przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot) w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami. Małżonek może powierzyć profil do używania drugiemu małżonkowi, ze skutkiem dla tego pierwszego.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim lub nieumocowanym do reprezentacji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną danych rejestracyjnych, w tym loginu i hasła. W przypadku utraty lub wejścia w posiadanie danych do logowania przez osobę nieuprawnioną Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić porcelana-aukcje.pl w celu zablokowania nieuprawnionego dostępu, bądź też zmiany danych dostępowych. Do tego momentu Porcelana-Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieuprawnionego dostępu.

6. Korzystanie przez Użytkownika z systemów automatycznego logowania bądź innych podobnych rozwiązań odbywa się na ryzyko tego Użytkownika.

7. Porcelana-Aukcje zastrzega sobie prawo informowania Użytkownika, że jego zachowanie narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

8. Porcelana-Aukcje zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji danych Użytkowników i może domagać się niezwłocznego potwierdzenia (odpowiednimi dokumentami) prawdziwości danych (np. tożsamości) oraz uprawnienia do reprezentacji podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Brak potwierdzenia danych uprawnia do zawieszenia profilu na czas oznaczony, do momentu zrealizowania powyższego wniosku Porcelana-Auckje.

9. Intencją Porcelana-Aukcje jest dbałość o zachowanie wysokich standardów etycznych oraz lojalności pomiędzy Użytkownikami a Wystawcami. W przypadku rażącego naruszania Regulaminu, pomimo wezwania Użytkownika do zaniechania określonego postępowania lub też usunięcia skutków naruszenia, bądź w przypadku nieuzasadnionego niewywiązania się z dokonanej transakcji (zawartej umowy) z Wystawcą i niewykazania, na wezwanie Porcelana-Aukcje, zasadności stanowiska prawnego Użytkownika, Porcelana-Aukcje jest uprawniony do zawieszenia (na czas oznaczony lub nieoznaczony) profilu użytkownika a w skrajnym przypadku – usunięcia profilu Użytkownika.

10. W przypadku zawieszenia profilu Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych, przeglądania serwisu jak podmiot niezarejestrowany, bez możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności – całości usług serwisu.

III. Aukcje

1. Użytkownik, który zdecyduje się na kupno przedmiotu zaoferowanego przez Wystawcę, może skorzystać z funkcjonalności serwisu Porcelana-Aukcje i zawrzeć transakcję, czyli umowę sprzedaży (nabycia przedmiotu lub kolekcji) z Wystawcą, zgodnie z odrębnym regulaminem.

2. Porcelana-Aukcje udostępnia Użytkownikom i Wystawcom trzy tryby zawierania transakcji z Wystawcami, tj. aukcje:

a) Live, odbywającą się w czasie rzeczywistym;

b) Kup teraz, umożliwiającą bezpośrednio, w czasie rzeczywistym nabycie (kupno) przedmiotu lub kolekcji;

3. Aukcje prowadzone są w walucie polskiej Złoty (PLN).

4. Korzystanie z platformy porcelana-aukcje.pl wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia komputerowego (w tym urządzenia przenośnego, np. smartfona, tableta) połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer 11.0 lub wyższej, Firefox 26 lub wyższej, Chrome 31 lub wyższej, Opera 18 lub wyższej, Safari 5.1.7 lub wyższej, IOS 7+ lub wyższej oraz Android 4+ lub wyższej z włączoną obsługą javascript.

5. Porcelana-Aukcje nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, utrudnienia, awarie, w tym brak możliwości uczestnictwa w aukcji i zawarcia transakcji, spowodowane po stronie Użytkownika, operatora łącza internetowego albo awarią urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do obsługi serwisu Porcelana-Aukcje.pl.

6. Porcelana-Aukcje nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą oraz nie gwarantuje, że Wystawca jest uprawniony do zawarcia umowy, ani wykonania umowy. Porcelana-Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem zachowania Użytkowników lub Wystawców, w szczególności za naruszenie warunków Regulaminu, ani za jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotu lub kolekcji, prawdziwość lub aktualność danych prezentowanych przez Wystawców.

7. Porcelana-Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji lub materiałów pobranych ze strony www.porcelana-aukcje.pl

8. Porcelana-Aukcje nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność informacji handlowej o przedmiocie lub kolekcjach z rzeczywistym stanem rzeczy, ani też za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wystawcę, w tym ewentualne szkody transportowe. Środki transportu i sposób zabezpieczenia, lub też ubezpieczenia na czas przewozu powinny być dostosowane do wartości i właściwości przedmiotu lub kolekcji.